angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

ETS, TOEFL® Puanlarından Neden ve Nasıl Kuşkulanır

Önsöz

Aşağıda belirtilen prosedürler ve seçenekler sadece puan geçerliliği durumlarında geçerlidir ve sınav aykırılıkları1, sınav katılımcısı kimlik bilgilerindeki uyumsuzluklar veya sınav katılımcısının hatalı davranışları durumlarında geçerli değildir.

Sınav katılımcılarına, eğitim kurumlarına, resmi kurumlara, profesyonel kuruluşlara veya ETS’nin TOEFL® puanlarının sınav katılımcıları hakkında önemli kararlarda kullanıldığı yetkili kullanıcı olarak tanımladığı herhangi bir kuruma karşı tarafsız olabilmesi için ETS, geçersiz olabilecek sınav puanlarını gözden geçirir. Bu sayfa şüpheler oluştuğunda ETS’nin sınav puanlarının geçerliliğini neden ve nasıl sorguladığını açıklar.

Sınav puanlarının çoğu, bu sonuçların geçerliliği hakkında herhangi bir sorgulama olmadan ETS tarafından raporlanır. ETS sınav puanlarının geçerliliğinden şüphelenirse, ETS sınav katılımcısından bu şüphelere dair bilgi sunmasını ister. ETS çözüm için, aşağıda “Çözüm İçin Seçenekler” başlığı altında detaylıca anlatılan 3 seçenek sunar.

Sınav katılımcısı aşağıdakilerden birini seçebilir:

 1. ETS’ye şüpheli puanları iptal etme yetkisi vermek ve gelecek bir sınava ücretsiz olarak girmek
 2. ETS’ye şüpheli puanları iptal etme yetkisi vermek ve ödediği ücreti geri almak
 3. konuyu tahkime götürmek (Birleşik Devletler sınav katılımcıları için sınav esnasında)

Sınav katılımcısının konuyu yargıya taşıma hakkı bulunmaktadır. Ancak konuyu yargıya taşımak, ETS’nin geçersiz olarak belirlediği puanları iptal etmesini geciktirmez.

1 “Sınav aykırılıkları” sınavın uygulaması ile ilgili sorunlar anlamındadır. Bunlar oluştuğunda, bir tek veya bir grup sınav katılımcısını etkiler. Bu sorunlara idari hatalar (ör. hatalı zamanlama, hatalı oturum düzeni, hatalı sınav gözetmenliği, teknik zorluklar, hatalı materyaller, arızalı ekipman veya sınav personelinin sınav uygulama politikalarına veya prosedürlerine uymaması) ve sınav uygulamasını etkileyen diğer unsurlar dâhildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

ETS Sınav Puanlarını Neden Sorgular

ETS sınavları, ölçmek için tasarlandıkları beceriler için en doğru değerlendirme olarak kabul edilirler. Sonuç olarak, her yıl ETS sınavlarına katılan milyonlarca kişi ve sınav puanı alıcısı binlerce kişi/kurum, ETS’nin raporladığı sınav puanlarının geçerliliğine güvenir. Bu sebeple sınav sonuçlarının geçersiz olabileceği düşünüldüğünde ETS sınav puanlarını sorgular.

ETS Politikalarının Kabulü

ETS, sınavları, sınava katılanların yeteneklerini gösterebilmeleri için eşit fırsatlar sunacak güvenli ve standart şartlar altında gerçekleştirmeyi hedefler. Kayıt süreci esnasında, sınav merkezine gelişten sonra ve sınav oturumunun başlamasından önce, sınav katılımcılarının ETS politikalarını ve prosedürlerini kabul ettiklerini gösteren sözleşmeyi imzalamaları gerekir. Bu sözleşmenin parçası olarak ETS’nin geçerliliği şüpheli olan puanları gözden geçirme ve geçersiz olduklarına dair önemli kanıtlar olması halinde puanları iptal etmeye yetkisi olduğunu kabul ederler.

Adil Olmak

ETS, sınav katılımcılarına tarafsız davranmanın önemini bilir ve prosedürlerini bu tarafsızlık ilkesini göz önünde bulundurarak tasarlar. Şüpheli puanların olduğu durumlarda gönderilen mesajlar, aşağıda verilen bilgiler de dahil, sınav katılımcılarının ETS’nin puanları gözden geçirme prosedürlerini anlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanır, böylece puan geçerliliği hakkındaki sorular mümkün olduğunca hızlı ve adil bir şekilde çözümlenebilir.

Sınav katılımcısının ETS’de tutulan puan kaydı ve tamamlanan evrakları, ETS’nin yetkili puan alıcısı olarak tanıdığı (1) sınav katılımcısının talebi üzerine ETS’nin puanları raporladığı tüm kurumlar, (2) ABD ceza kanunu ve/veya göç kanunun idare veya yürütmesinden sorumlu kurumlar da dâhil olmak üzere tüm resmi kurumlar ve (3) ABD veya yabancı bir mahkeme emri ya da geçerli kanunlar uyarınca, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kurumlara verilebilir.

ETS’den, bir puan alıcısına veya başka bir üçüncü şahsa puanları şüpheli bulunan sınav katılımcılarının isimlerini, puanlarının iptal olup olmadığını ve puan iptalinin sebebini açıklaması istenebilir. Açıklanacak bilgiler, kimlik bilgisi, sınav güvenliği incelemeleri ile ilgili detaylar ve sınav merkezinin bilgileri de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri içerir. Genel olarak sınav katılımcısının bilgilerinin paylaşımı, puanların doğrulanması, sınav güvenliği araştırmaları ve puan alıcıları tarafından gerçekleştirilen olası kanunsuz hareketlerin araştırılmasından kaynaklanır.

ETS Puan Gözden Geçirme Süreci

Yıllar içerisinde ETS sınav puanlarının geçerliliğini gözden geçirmek için prosedürler geliştirmiştir. ETS sınav puanlarının geçersiz olduğuna dair önemli kanıtlar bulamazsa puanları raporlar. ETS, sınav puanlarının geçerliliğinden şüpheleniyorsa, sınav katılımcısına cevap vermek ve konuyu çözümlemek için bir seçenek seçme olanağı tanır. Sorun çözülemezse, ETS şüpheli puanları iptal eder.

Şüpheli puanların gözden geçirilmesi öncesinde, gözden geçirme sırasında veya sonrasında, ETS, sınavla ilişkili bir suistimal olduğunu tespit ederse, ETS bu konuyu suistimal prosedürleri kapsamında değerlendirebilir. Bu durumda Puan Geçersizliği gözden geçirmeleri ile ilgili olarak sunulan seçenekler, daha önce teklif edilmiş olsalar dahi artık geçerli olmayacaktır.

Şüpheler Nasıl Oluşur

Sınav puanlarının geçerliliğine ilişkin şüpheler aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir:

 • belirli puanların geçerliliğine ilişkin puan alıcılarından gelen sorular (bu sorular genellikle bir sınav katılımcısının yeteneklerinin farklı ölçümleri arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanır)
 • sınav merkezi yöneticilerinden veya diğer sınav katılımcılarından gelen mesajlar
 • diğer iç ve dış bilgi kaynakları

ETS bu kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alsa da, puanların geçersiz olduğuna dair önemli kanıtlar tespit edilemezse ETS puanları iptal etmez.

ETS’nin Puanları Gözden Geçirirken Dikkate Aldığı Bazı Bilgi Çeşitleri

Bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, aşağıdakileri gösteren bilgiler:

 • sınav katılımcısı soruları tek başına cevaplamamış olabilir
 • sınav puanları önceki sınav puanları ile veya sınav katılımcısının yeteneklerinin diğer ölçümleri ile tutarsız olabilir
 • sınav içeriği veya cevapları sınav katılımcısına sınav öncesinde veya sınav sırasında verilmiş olabilir
 • bir dış kaynak, ETS’ye bu bilgileri vermiş olabilir

Karşılaştırmalar; aşağıdakiler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • bir sınav katılımcısının cevapları ile diğer sınav katılımcılarının cevapları
 • bir sınav katılımcısının puanları ile önceki puanları veya sınavın farklı bölümlerindeki puanları
 • sınav günü doldurulan evraklardaki el yazısı ile diğer evraklar üzerindeki el yazısı
 • sınav gününde sınav katılımcısı tarafından sunulan kimlik belgeleri ile diğer kayıtlar
 • sınav günü evrakları üzerindeki bilgiler ile diğer evraklar üzerindeki bilgiler
 • başka bir sınav katılımcısının cevaplarına uyması için değiştirilen cevaplar
 • biyometrik veriler

İnceleme Sırasında İşlem Yapılmaması

Sınav puanları raporlanmadan önce şüpheler ortaya çıkar ise, ETS puanları geçerlilikleri hakkındaki şüpheler çözümlenmeden puan alıcılarına göndermez. Diğer taraftan, önceden gönderilmiş puanlar şüphe uyandırdığında, ETS, gözden geçirme ve çözümleme süreci tamamlandıktan sonra veya sınav katılımcısı bilgi sunması veya seçeneklerden birini seçmesi için verilen sürede istenenleri yapmadıktan sonra, puanları iptal etmeye karar verene kadar puan alıcılarına puanların şüpheli olduğuna dair bir bilgi iletmez.

İki-aşamalı Gözden Geçirme Süreci

ETS sınav puanlarının geçersiz olduğuna dair önemli kanıtlar elde etmeden sınav puanlarını iptal etmeyecektir. Tarafsızlığı sağlamak için gözden geçirme süreci, her birinde farklı bir grup sorumlu personelin yer aldığı 2 aşamadan² oluşur.

İlk İnceleme

ETS Office of Testing Integrity (OTI) puanların ilk gözden geçirilmesinden sorumludur. OTI çalışanları ETS’deki bilgileri temel alarak geçersizlik için önemli bir kanıt olup olmadığını değerlendirir. Her durumda OTI, Puan Gözden Geçirme Özeti adı verilen ve şüphelerle ilgili bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlar.

OTI geçersizlik için önemli bir kanıt olmadığına kanaat getirirse, gözden geçirmeyi sonlandırır ve sınav katılımcısına ve belirlenmiş puan alıcılarına daha önceden gönderilmediyse puanları gönderir. ETS, puanlar hakkında şüphelerini belirten tüm puan sahiplerine, puanların iptal edilmesini gerektirecek herhangi bir puan geçerliliği sorunu bulunmadığını bildirir.

OTI çalışanları puanların geçersiz olabileceğine ilişkin önemli bir kanıt bulursa, sınav katılımcısına bilgi verilir ve ETS’nin şüphelerine cevap olarak ilave bilgiler göndermeleri için tek bir fırsat sağlanır. Bu bilginin ulaşmasını takiben OTI çalışanları, Puan Gözden Geçirme Özetine ve sınav katılımcısı tarafından ETS Gözden Geçirme Kuruluna inceleme ve karar verme/öneri için sunulan tüm bilgilere başvurur. Sınav katılımcısı ETS’nin mektubunda belirtilen süre içerisinde cevap vermemeyi seçer ise sınav katılımcısının puanları tekrar bir ihtarda bulunulmaksızın iptal edilir. Bu durumda Kurul tarafından bir gözden geçirme yapılmaz.

Sınav katılımcılarına aynı zamanda puanlarının iptal edilerek tekrar ücretsiz bir sınava katılmaları ya da puanlarının iptal edilerek ücret iadesi sağlanması seçenekleri teklif edilir.

2 Writing bölümünde fikri emek hırsızlığı ile ilgili endişeler varsa, sınav idaresi tarafından verilen puanlar otomatik olarak iptal edilecektir.

Ek Bilgi Gönderme

Şüpheli puanlar Gözden Geçirme Kuruluna gönderilmeden önce, OTI, sınav katılımcılarına ETS’nin şüphelerine cevap verecek ilave bilgiler gönderme fırsatı verir. Sınav katılımcıları, sınav tecrübelerine ilişkin konuyla ilgili olan bilgileri iletebilirler. Örneğin:

 • Şüpheli sınav uygulaması öncesine ait doğruluğu ispatlanmış orijinal evraklar, el yazısı farklılıkları hakkındaki sorulara cevap olabilir.
 • Fiziksel rahatsızlık veya diğer engellilik hallerinde sınav katılımcısı bir doktor raporu ya da başka ilgili bir evrak sunabilir.

Gözden Geçirme Kurulu tüm bu bilgileri değerlendirir ve bazı durumlarda bunlar ETS’nin şüphelerini giderir.

Diğer taraftan, Gözden Geçirme Kurulu özellikle ETS’nin puan geçerliliği hakkındaki şüphelerine cevap sağlamayan bilgileri dikkate almaz. Örneğin, karakter referansları veya referans mektupları, el yazısı farklılıklarını ya da 2 veya daha fazla sınav katılımcısının cevapları arasındaki sıra dışı benzerlikleri açıklamaz.

Gözden Geçirmenin İkinci Aşaması

Gözden Geçirme Kurulu, tarafsız ETS profesyonel personelinden oluşan bir gruptur. Gözden Geçirme Kurulu üyeleri yönetimsel veya uygulama sorumlulukları bulunan sınav programlarının puanlarını gözden geçirmezler. Kurul vakaları gözden geçirmek için dönüşümlü panellerde toplanır. Tek bir panel üyesi dahi geçersizliğe ilişkin önemli bir kanıt olmadığı sonucuna varırsa, gözden geçirme sona erer ve puanlar raporlanır/bildirilir.

Gözden Geçirme Kurulu, Puan Gözden Geçirme Özetinin (ki farklı el yazısı vakalarında ETS tarafından dışarıdan tutulan bir evrak müfettişi raporu içerir) içeriğini ve sınav katılımcısı tarafından sunulan tüm bilgileri değerlendirir. Gözden Geçirme Kurulu geçersizlik için önemli kanıt olduğuna karar verirse, OTI sınav katılımcısını bilgilendirir. ETS bu aşamada sınav katılımcısının puanlarını iptal etmeden önce, aşağıda “Çözümleme İçin Seçenekler” başlığı altında açıklandığı gibi seçenekler sunar. Yukarıda anlatıldığı gibi puanların iptal edilmesi hâlâ bir seçenektir.

Çözümlemeye Giden Seçenekler

Seçenek 1 - Sınav katılımcısı Puanları İptal Eder ve Sonraki bir Sınava Ücretsiz olarak Katılır

Sınav katılımcısı ETS’den şüpheli puanları iptal etmesini ister ve sonraki bir sınava ücretsiz olarak katılır. ETS daha sonra puanları sınav katılımcısının kaydından siler. Puanlar daha önce iletildiyse, ETS puan alıcılarına veya diğer üçüncü şahıslara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Seçenek 2 - Sınav katılımcısı Puanları İptal Eder ve Ücret İadesi Alır

Sınav katılımcısı ETS’den şüpheli puanları iptal etmesini ister ve sınav ücretinin iadesini alır. ETS daha sonra puanları sınav katılımcısının kayıtlarından siler ve sınav katılımcısı tarafından ödenmiş olan tüm sınav ücretlerini iade eder. Puanlar daha önce raporlandıysa, ETS puan alıcılarına veya diğer üçüncü taraflara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Seçenek 3 - Tahkim³

Sınav katılımcısı, Amerikan Tahkim Kurulu tarafından atanan üçüncü şahıs bir hakemden ETS’nin şüpheli sınav puanlarının iptalini destekleyecek önemli kanıtlarının olup olmadığını tespit etmesini isteyebilir.

3 Tahkim seçeneği sadece Amerika Birleşik Devletlerinde sınava katılan sınav katılımcıları için sınav esnasında geçerlidir.

Gereklilikler

Bu seçeneği seçen bir sınav katılımcısının, tahkim esnasında uygulanacak olan prosedürleri açıklayan standart ETS Tahkim Sözleşmesini imzalaması gerekir. Tahkim, sadece ETS’nin iptal kararını destekleyen önemli kanıtlar olup olmadığını bağımsız bir şekilde gözden geçirmesi amacına yöneliktir. Bu gözden geçirme sadece belgelere dayanır. Sonuç olarak hakem sadece ETS Gözden Geçirme Kurulu puanları iptal etmeye karar verdiği zaman ona gönderilmiş olan bilgileri gözden geçirecektir. Dolayısıyla sınav katılımcıları verilen zaman içerisinde Gözden Geçirme Kuruluna sunulmamış olan hiçbir bilgiyi tahkime sunamaz.

Ücret

Tahkim ücretini ETS öder.

Seçenekler hakkında Sorular

Bu seçenekler hakkında soruları olan sınav katılımcılarının OTI ile iletişime geçmesi önerilir (aşağıdaki “İletişim Bilgileri”ne bakınız).

İptal Prosedürleri

ETS, sınav puanlarını iptal ettiğinde, bu puanlar bir daha raporlanamaz. Sınav katılımcısının ödediği tüm ilgili sınav ücretleri iade edilir veya sınav katılımcısı ileride bir sınava ücretsiz olarak katılır. Puanlar daha önce herhangi bir puan alıcısına raporlanmadıysa, ETS başka bir işlem yapmaz. Puanlar daha önce raporlandıysa, ETS daha önce puanları almış olan puan alıcılarına veya diğer üçüncü taraflara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Diğer Kişilerden Öneriler

Sınav katılımcıları ETS’nin sınav puanı gözden geçirme prosedürlerine ilişkin güvenilir bir kişiden öneri isteyebilir. OTI personeli, sınav katılımcısı veya sınav katılımcısı tarafından bu soruları çözümlemesi istenen kişiler ile ETS puan gözden geçirme prosedürlerini görüşmeye hazırdır. Sınav katılımcılarının ETS’ye başka kişiler ile görüşebilmeleri için yazılı izin vermeleri gerekir.

İletişim Bilgileri

Şüpheli sınav puanlarına ilişkin sorularınız var ise lütfen Office of Testing Integrity (OTI) ile iletişime geçin:

E-posta:
tsreturns@ets.org
Telefon:
1-800-750-6991 (Ücretsiz olan ülkeler: Birleşik Devletler, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve Kanada)
+1-609-406-5430 (geri kalan tüm bölgeler)
Posta:
Office of Testing Integrity
ETS
Princeton, NJ 08541